بازی اکشن RPG میهن | Hammihan Forum (ماجراجویی Shinigami)

بازگشت به جامعه روح با Ichigo. اجتناب از تله ها و حرکت در میان سطوح مختلف با مهارت. برای پیشبرد به سطح بعدی، از بین بردن مهر و موم است. کلیدها های WASD به حرکت. K برای حمله به. L به پرش.

بازی-اکشن-rpg-میهن-|-hammihan-forum-ماجراجویی-shinigami
81% عاشق این بازی
همه بازی ها